E-BELEDİYE

Türkiye Cumhuriyeti

Akhisar Belediyesi

AKHİSAR BELEDİYESİ

Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE BAKIŞ

Akhisar İlçesi, Manisa İline bağlı gelişmekte olan bir yerleşmedir. Ege Bölgesi içerisinde, önemli bir konuma sahip Manisa İlinin hızlı gelişimi, bu gelişimi İlçelerine aktarması ve bu İlçelerden olan Akhisar’ın da sınırlarını zorlayarak yeni oluşumlara yönelmesiyle bu bölgede ikinci bir organize sanayi alanı talebi gündeme gelmiştir.  Akhisar’ın mevcut organize sanayi bölgesi karma organizedir. Bu bölge doluluğa ulaşmıştır. Akhisar ekonomisi sanayi ile birlikte tarıma ve tarıma dayalı sanayi şeklinde gelişmektedir. Bölgede tarımsal anlamda ekonominin büyümesi tarımsal sanayide de yatırımları gündeme getirmiştir. Bu durum da; düzenli ve kentin marka bilincini geliştirecek tarımsal sanayi yatırımlarının yapılabileceği bir bölgenin oluşturulması şarttır.

Ekonomide kalkınma hedefleri içerisinde en önemli politikalardan bir tanesi de sanayinin teşviki ve gelişimidir. OSB’lerin sanayinin planlı yerleşiminin düşük altyapı maliyetleri ile sağlanması konusunda önemli bir görevi vardır. Bunun yanında düzenli ve planlı kentsel gelişme doğrultusunda kullanılabilecek bir araçtır. OSB’ler sanayinin düzensiz ve plansız yerleşimi sonucunda oluşabilecek kentsel sorunların giderilmesinde en etkili çözümlerden bir tanesidir. Yerleşmelerin mekânsal organizasyonu ve yerleşmeler arası mekânsal organizasyonların sağlıklı oluşmasında OSB‘lerin katkısı göz ardı edilemez. Bunların yanında ülkesel boyutta düşündüğümüzde dengeli bölgesel gelişme hedeflerini yine OSB‘ler sayesinde sağlamak mümkündür. Planlamaya konu olan Akhisar Zeytin Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de, yukarıda bahsedilen hedeflerden dolayı önemini korumakta ve bu önemi arttırmak eğilimindedir.

Akhisar Manisa’ya bağlı bir ilçedir. Ege bölgesinde önemli bir konuma sahiptir. Manisa İli içerisinde, Akhisar’ın bulunduğu konum itibariyle,  yerleşmenin gelişimi açısından önemlidir. Mevcut ulaşım ağları ve yapımı süren ulaşım ağları içerisinde optimum noktadadır. Özellikle OSB‘nin yer seçimi bu kriterlere göre oldukça uygun konumdadır. Veriler böyle olunca bölgenin gelişme, genişleme ve bir İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne ihtiyaç duyması beklenen bir sonuçtur.

BÖLGEMİZDE ZEYTİNCİLİĞİN DURUMU 

Akhisar ve yakın çevresinde zeytin önemli bir ürün olarak ekonomik yaşama girmiştir. Ülkemizde ki sofralık zeytinin %30 u, yeşil zeytinin ise % 70’i bu bölgeden karşılanmaktadır. Bölgemizde üretilen zeytinin bir kısmı, yağ üretiminde değerlendirilmektedir. Turşuluk olarak üretilen yeşil zeytin ise, küçük ve orta büyüklükte ki işletmelerde değerlendirilmektedir. Sofralık siyah zeytin ise kuyularda olgunlaştırılmaya çalışılarak değerlendirilmektedir.

Zeytincilikte konfit yöntemi ile olgunlaştırma işlemi yapan işletmelerde bulunmaktadır. Ancak sofralık zeytinin çok önemli bir bölümü geleneksel yöntemlerle değerlendirilmektedir. Bölgemizde üretilen zeytinin çok büyük bir bölümü yurt içinde tüketilmektedir. Zeytin ihracatının artması için, gerekli tesislerin yapılması ihracatın önünü açmakta önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Zeytin işletmeleri değişik bölgelerde konuşlanmıştır. Her bir işletmenin paket arıtma yapması ve işletmesi maliyeti arttırmaktadır. Var olan işletmelerin çoğu depodan işletmeye dönüş yaptığından büyüme şansları da pek yoktur.

Akhisar zeytinciliğinin OSB çatısı altında toplanması gerekmektedir. Var olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler büyüme trendi içinde olup, yeni tesisler için yer arayışı içinde olduğu kentte sorumlu olan yöneticiler tarafından bilinmektedir. 

Zeytin OSB için yer arayışı yapılmış ve Akhisar’a 10 km uzaklıkta, Medar ile Süleymanlı beldeleri arasında kalan “mera alanı” bulunmuştur.
Süleymanlı Beldesine ait olan mera alanı yola yakın oluşu, 3.sınıf tarım arazisi oluşu ve hayvancılığın yok denecek kadar azalması nedeni ile tercih edilmiştir.

Süleymanlı Belde sınırları içinde ki 30 pafta, 1811 parsel nolu 1091 dekarlık taşınmazın Akhisar Zeytin Organize Sanayi Bölgesi olarak değerlendirilmesi ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacaktır.  

Bu proje çalışması Akhisar Kaymakamlığı, Akhisar Belediyesi ve Akhisar Sanayi ve Ticaret Odası işbirliği ile hazırlanmıştır.
 

AKHİSAR İHTİSAS OSB' NİN OLUŞUMU

 

Organize Sanayi Bölgeleri işbirliği halinde üretim yapan KOBİ’ lere planlı bir alanda ve ortak altyapı hizmetlerinden yararlanarak daha kolay ve ucuz üretim yapma olanağı sağlayan bir sistem olması ve sanayi yatırımlarına teşvik edilmesinde, planlı yerleşimin sağlanmasında, düzenli şehirleşmede, istihdamın geliştirilmesinde etkili bir araç olması dolayısıyla Akhisar İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesi, yerleşmenin Tarıma Dayalı Sanayi Alanı ihtiyacı ve Endüstriyel Yatırımlar açısından son derece önemlidir.

Akhisar ilçesinde İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ nin ilk çalışması 2006 yılında başlamıştır. Yer Seçimi Komisyonu 01.02.2007 tarihinde toplanmıştır. Bu toplantıda iki ayrı alan değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler toplam 120 hektar yüz ölçüme sahip, mera vasıflı 1811 parsel ve az miktarda özel mülkten oluşan alan üzerinde yoğunlaşmıştır.  Alan ile ilgili gerekli kurumlar uygun görüşlerini vermiştir. 

ÇED Raporu 2012 yılında kabul edildi ve onaylandı. Bu süre zarfında Halihazır Harita çalışması ve Jeolojik ve Jeoteknik Rapor çalışmalarına başlandı ve tamamlandı. Organize Sanayi Müdürlüğü kuruldu ve İmar Planı yapım sürecine geçildi. İmar planı,kamulaştırma ve parselizasyon çalışmaları tamamlanan OSB’de altyapı çalışmalarına başlanmıştır.

Akhisar Organize Sanayi Bölgesinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun gördüğü son hali ile toplam büyüklüğü 133,5 hektar civarındadır. 

A )  PLANLAMA AMAÇLARI:

1)    GEREKÇE             : 

Akhisar İlçesi, Manisa iline bağlı ve gelişmekte olan bir yerleşmedir.  Ege Bölgesi içerisinde, önemli bir konuma ve özelliğe sahip Manisa İlinin hızlı gelişimi, bu gelişimi ilçelerine aktarması, yeni oluşumlara neden olmaktadır. Akhisar’da sanayinin, kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın ve tarımın olması, bu alanlarda sanayiye geçiş sürecinin hızlanması bu bölgede tarıma dayalı organize sanayi alanı talebini gündeme getirmiştir. Akhisar ilçesinde ve çevresinde, tarımsal sanayinin gelişmesini sağlayacak zeytincilik bulunmaktadır. 

Sanayinin gelişmesinde, yetişen ürünün bölgesinde mamul edilmesi oldukça ekonomik bir yaklaşımdır. Akhisar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, çevresi içerisindeki konumu ve sanayi talepleri dikkate alındığında, İlçede bulunana zeytin ağacı envanteri dikkate alındığında hayata geçebilirliği yüksek bir bölgedir. 

2)        Organize Sanayi Bölgesi Alanı Denizli – Çanakkale – İstanbul Karayolu aksı üzerinde yer almaktadır. Karayolu’ na cepheli bir konumdadır. Ulaşım anlamında oldukça iyi bir konumdadır. 

Yukarıda bahsedilen tüm konular nedeniyle yaklaşık 133,5 hektar büyüklüğündeki OSB alanının yatırım için ideal bir bölgedir.

3)    PLANLAMA YAKLAŞIMLARI  :

Yukarıdaki veriler incelendiğinde, İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanının önemli eşiklere sahip olmadığını görmekteyiz. Alanın eğimli olmaması parsel dizaynı konusunda rahatlık sağlamaktadır. Alan içerisinden geçen kurutma kanalları DSİ’ nin onayladığı deplase projesiyle sağlık koruma bandı sınırlarına taşınmıştır. Ulaşım aksları mümkün olduğunca deplase edilecek kurutma kanallarının akslarına oturtulmuştur. Parsel sınırları içerisine kurutma kanalı isabet ettirilmemeye çalışılmıştır.

Ulaşım şemasına baktığımızda,  Karayolundan 20 metrelik bir giriş yapılmış ve ana arter olarak kuzey istikametinde devam ettirilmiştir. 20 metrelik aksa 18 metrelik akslar bağlanmış 18 metrelik ağlara ise 15 metrelik aks saplanmıştır. Karayoluna yapılan bağlantı için Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü alınmıştır.

Alan içerisinden geçen enerji nakil hattıyla ilgili Tedaş’ın görüşü doğrultusunda, hat 15 metrelik koruma bandına alınmıştır. Bu koruma bandının altı ise otopark olarak düzenlenmiştir.

Planda dört tip taşıt yolu profili kullanılmıştır. 20, 18, 15 ve 10 metrelik yollar. 10 metrelik taşıt yolları otoparklara servis vermek için düzenlenmiştir. 

Arıtma Tesisi, alanın güneyinde kodun en uygun olduğu bölgede ayrılmıştır. Altyapı projelendirilmesi ile paralel yürüyen çalışma neticesinde, ulaşım ağı ve fonksiyonların yer seçimi optimum noktada olmuştur.

Alan içerisinde, giriş noktasında İdari ve Sosyal Tesis Alanı, Ticaret Alanı ve Hizmet Destek Alanı ayrılmıştır. Alanın kuzey kısmında ise Yeşil Alan ile Sosyal Tesis ve Spor Tesisleri Alanı düzenlenmiştir. 
 


Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Müteşebbis Heyeti 'nin 20.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda yeni oluşan müteşebbis heyet üyeleri içerisinden 4 yıl süre ile görev yapacak olan yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri...

 

Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

 


E Posta iletişim adresi: info@akhisarzeytinosb.org


Manisa İli, Akhisar İlçesi Zeytincilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ön Araştırma Ve Bilgilendirme Raporu | 2006


 FOTOĞRAF GALERİSİ

İlan Servisi

Akhisar ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için ilan servisimize abone olabilirsiniz.

ABONE OL

İlan Servisi

Akhisar ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için ilan servisimize abone olabilirsiniz.

Haberdar olmak istediğiniz bölümleri seçiniz