E-BELEDİYE

Akhisar Belediyesi

Zeytin’den Sevgi’ye

AKHİSAR BELEDİYESİ

Akhisar Belediye Başkanlığı pazarlık usulü ihale ilanı

19.10.2017

1-Kira İhalesi 24.10.2017 Salı günü saat : 15.00 den itibaren 2 dk. ara ile Belediye Encümen Salonunda,Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2-İhaleye katılacak olan isteklilerin yukarıda belirtilen belgeler ile en geç ihale günü Saat : 14.00'e kadar Belediyemiz Gelir Müdürlüğüne müracaat ederek,ihaleye katılacakları yere ait % 3 geçici Teminatı ve ihale bedelinin tamamını Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırılması gerekmektedir.

3-İhaleye katılmak için istenilen belgeler : a-Dilekçe, b-Nüfus Sureti, c-Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz, d-Vekaleten iştirak ediyorsa, Noterden tasdikli vekaletname. e-İkametgah Belgesi f-) Türkiyede tebligat için adres göstermek

4-İhale şartnamesi ve ekleri 12.00.-TL karşılığında Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden temin edilebilir.

5-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp,yapmamakta veya tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.

6-İhaleye katılmak ve daha fazla bilgi alabilmek için Belediyemiz Gelir Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

7-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 09/10/2017